نویسنده = �������� ����������1 * �� �������� ����������2 �� �������� ����������3��