نویسنده = �������� �������� �������� ������1*�� ���������� ��������2��