نویسنده = ���������� ����������������1 �������� ����������������2 ������������ ����������*3��
گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 240-240

بهارک اختردانش1 ،رضا خیراندیش2 ،مهیار حجازی*3؛ پرهام رضوی ابراهیمی3، علی شفیعی پور