نویسنده = هومن رونقی۱، صدیقه نبیان2*، الهه ابراهیم زاده۲، پرویز شایان2
تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 238-238

هومن رونقی۱، صدیقه نبیان2*، الهه ابراهیم زاده۲، پرویز شایان2