نویسنده = �������� ������������ ��������*�� ���������� ����������2��