نویسنده = �������� �������� ������������1��* �� �������� �������� ����������2��
تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2