نویسنده = علی کنشلو1 ،سید رسول رستمی لیما2، احسان پور افشار2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 232-232

علی کنشلو1 ،سید رسول رستمی لیما2، احسان پور افشار2؛ فائزه اسدی3،*،محمد صادق قدرتی3