نویسنده = �������������� ������ ������1�� ���������� �������� 2��*�� �������� �������� ��������3��