نویسنده = �������� �������������� ������������*���������� ������������ ����������������