نویسنده = ������������������*1�� �������� ���������� ��������2��