نویسنده = ������������ ���������� 1*�� �������� ���������� 2�� ������ ������ ������������������
بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی