نویسنده = �������� ����������1�� ���������� ���������� ������������2��*��