نویسنده = سارا براتی1، مرتضی اژدری معموره2و*
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 223-223

سارا براتی1، مرتضی اژدری معموره2و*