نویسنده = ������������ ������������*1�� �������� �������� ��������2 �� �������������� ������������3��