نویسنده = �������� �������� ����������1*�� ������������ ������ ����������������2��
اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 222-222

محمد حسین مهدوی1*، همایون رضا شهبازکیا2