نویسنده = محمد حسین مهدوی1*، همایون رضا شهبازکیا2
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 222-222

محمد حسین مهدوی1*، همایون رضا شهبازکیا2