نویسنده = �������� ����������1�� �������� ������������ ��������������2*�� ���������� ����������2�� �������� ������������ ��������2��
بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2