نویسنده = نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه
گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 218-218

نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه