نویسنده = نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 218-218

نیلوفر احمدیان* ،بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، رضا آویزه