نویسنده = ������������ ��������������1 * ���������� ��������2��