نویسنده = علی شکوهی2 و زهره رحمانی دولت ابادی2،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 216-216

دکترخداداد پیرعلی خیرابادی1 ، حامد صادقی ده صحرایی*2؛ علی شکوهی2 و زهره رحمانی دولت ابادی2