نویسنده = مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3
اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3