نویسنده = �������� ����������1��*�������������� ��������2���������� ������������ ������3��
شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 214-214

زهرا نصیری1و*،محبوبه مدنی2،کهین شاهانی پور3