نویسنده = علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 212-212

علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*