نویسنده = علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*
بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 212-212

علی اسلامی1، هومن رونقی1 ،مریم نظربیگی1و*