نویسنده = ، دکتر محسن ظفری2، دکتر دیبامژگان جهانگیری3، دنیا آقایی نژاد4*،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش تلفات توله سگ ها به همراه سپتی سمی ناشی از باکتری streptococcus canis

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 212-212

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فرهاد موسی خانی2؛ ، دکتر محسن ظفری2، دکتر دیبامژگان جهانگیری3، دنیا آقایی نژاد4*