نویسنده = ������������ ��������������������1�� ���������� ������ ������������2*�� ���������� ������������3��
بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 211-211

معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3