نویسنده = معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 211-211

معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3