نویسنده = ���������� ����������1*�� �������� ��������������1�� ������ ��������2��
خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2