نویسنده = مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2،
تعداد مقالات: 1
1. خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2