نویسنده = ���������� ������������1*�� ���������� ����������2�� �������������� �������� ��������3��
بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 208-208

مجتبی رجبیان1*، پدرام معیری2، محمدحسن ناجی زاده3