نویسنده = سعید نظیفی1، سید مصطفی رضوی1، سمانه حسنی1، محسن قانع1
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 206-206

سعید نظیفی1، سید مصطفی رضوی1، سمانه حسنی1، محسن قانع1