نویسنده = ���������� ������ ����������1*�� �������� ���������������� ��������2�� ������ ���������� ����������1��