نویسنده = ���������������� ��������1�� �������������� ������������2��