نویسنده = رضاحکیمی آلنی1، حمدالله مشتاقی2،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 204-204

رضاحکیمی آلنی1، حمدالله مشتاقی2