نویسنده = �������� �������� ���������� 1�� �������������� ���������������� 2��
اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 204-204

امیر مقدم جعفری 1، ابراهیم شهروزیان 2