نویسنده = امیر مقدم جعفری 1، ابراهیم شهروزیان 2
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 204-204

امیر مقدم جعفری 1، ابراهیم شهروزیان 2