نویسنده = معین آرمان1*، مهدی عسکری بدوئی2، مازیار جاجرمی3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 201-201

معین آرمان1*، مهدی عسکری بدوئی2، مازیار جاجرمی3