نویسنده = �������� ���������� ����������������1*�� ���������� ����������2�� ���������� ��������������3��