نویسنده = الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3
اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 199-199

الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3