نویسنده = الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3
تعداد مقالات: 1
1. اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 199-199

الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3