نویسنده = ������ ���������� ��������1�� �������� ������ ����������2*�� �������� ����������2�� ���������� ����������3�� �������� ��������3��
جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 198-198

حسن شریفی یزدی1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2، الهام فرودی3، حسین شایق3