نویسنده = حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2
گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 197-197

محمد حسین رادفر1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2؛ حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2