نویسنده = ���������� �������������� �������������� ���� ����������