نویسنده = ������������ ����������1* �� �������� �������� �������� ������������2��