نویسنده = ���������� ��������1*�� �������� ���������� ��������������2�� �������������� ����������3��