نویسنده = �������� ����������������1 �� ���������� ������������*2 �� �������� ����������3��
گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 193-193

حسین اسماعیلی1 ، حنانه یعقوبی*2 و وحید عطارد3