نویسنده = �������� ����������������1 �� �������� ��������2��