نویسنده = بهارک اختردانش1، محمد حسین رادفر2، جواد خدری3،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 191-191

بهارک اختردانش1، محمد حسین رادفر2، جواد خدری3