نویسنده = ������������������ ����������1�� �������� ��������1*��