نویسنده = ������ ���������� ���������� ����������1*���������� ��������1���������� ������������3��
تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 188-188

سید سبحان عمادی جمالی1*،محمد فرجی1،مهدی منصوری3