نویسنده = علیرضا دیبایی 3 مجتبی واحدی پور3 سید مجدالدین وحیدی تورچی1 کامبیز نباتی1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 186-186

حسین گلیوری*1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، علیرضا گالینی 3؛ علیرضا دیبایی 3 مجتبی واحدی پور3 سید مجدالدین وحیدی تورچی1 کامبیز نباتی1